Organisatie

Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2020

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De leden worden benoemd op persoonlijke titel. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie.

De COGEM is onderverdeeld in drie subcommissies:

  • Subcommissie Landbouw
  • Subcommissie Medisch Veterinair
  • Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. De COGEM wordt ondersteund door een professioneel secretariaat dat gevestigd is in Bilthoven. De contacten met de betrokken overheidsdiensten worden onderhouden door ambtelijke vertegenwoordigers.

Wijzigingen ledenbestand

Met ontsteltenis nam de COGEM in februari kennis van het overlijden van een van haar leden. Prof. dr. ir. Gerrit Meester was een zeer gewaardeerd lid met een grote inbreng in de werkzaamheden en totstandkoming van publicaties van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten. Zijn scherpe intellect en aimabele persoonlijkheid worden node gemist.

Prof. dr. Nico van Straalen is per 31 december 2020 afgetreden als lid. Zijn termijn liep af in augustus, maar hij was bereid gevonden om langer als voorzitter van de subcommissie Landbouw en lid van het Dagelijks bestuur aan te blijven in verband met de coronavirusuitbraak en de daarmee samenhangende maatregelen. In de acht jaar dat Nico van Straalen betrokken was bij de COGEM, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het functioneren van de commissie. Zijn expertise en inzichten zijn van groot belang geweest bij de totstandkoming van tal van adviezen en signaleringen. De COGEM dankt hem hartelijk voor zijn inzet en het vele werk dat hij voor de commissie heeft verzet.

De COGEM heeft in 2020 drie nieuwe buitenleden mogen verwelkomen: Prof. dr. Martina Cornel (Amsterdam UMC) en Prof. dr. Tsjalling Swierstra Universiteit Maastricht) hebben zitting genomen in de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten en dr. Caroline Visser (Amsterdam UMC) in de subcommissie Medisch Veterinair.

Overzicht leden COGEM in 2020

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Prof. dr. ing. S. (Sybe) Schaap

Plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam

Leden
Prof. dr. H.F.M. (Hedwig) te Molder, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht
Prof. dr. N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. M. (Marianne) de Visser, Amsterdam UMC

Subcommissie Landbouw

Voorzitter
Prof. dr. N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam (tot 31 december 2020)

Leden en buitenleden
Dr. ir. A.B. (Guusje) Bonnema, Wageningen University & Research
Dr. P.M. (Peter) Bruinenberg, AVEBE
Prof. dr. ir. J.D. (Dick) van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. J.T.M. (Theo) Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. T.J. (Tom) de Jong, Universiteit Leiden
Dr. W.J. (Willem Jan) de Kogel, Wageningen University & Research
Dr. J.M. (Jan) Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. J. (Johan) Memelink, Universiteit Leiden
Prof. dr. P.H. (Peter) van Tienderen, Universiteit van Amsterdam
Dr. ir. R.Y. (Rommie) van der Weide, Wageningen University & Research
Dr. ir. J.P. (Jos) Wubben, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Subcommissie Medisch Veterinair

Voorzitter
Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht

Leden en buitenleden
Dr. J.J.P.A. (Hans) de Cock, Universiteit Utrecht
Dr. A.T. (Atze) Das, Amsterdam UMC
Prof. dr. C.M.F. (Clemens) Dirven, Erasmus Medisch Centrum
Dr. M.C.W. (Mariet) Feltkamp, Leids Universitair Medisch Centrum
Dr. D. (Danny) Goovaerts, DGVAC Consultancy
Dr. S. (Sander) Herfst, Erasmus Medisch Centrum
Prof. dr. R.C. (Rob) Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum
Dr. T.G. (Tjeerd) Kimman, Wageningen Bioveterinary Research
Prof. dr. J.A. (Jeroen) Kortekaas, Wageningen Bioveterinary Research
Dr. B.P.H. (Ben) Peeters, Wageningen Bioveterinary Research
Dr. ir. G.P. (Gorben) Pijlman, Wageningen University & Research
Dr. C.E. (Caroline) Visser, Amsterdam UMC (vanaf 1 april 2020)
Prof. dr. J.J. (Sjaak) de Wit, Gezondheidsdienst voor Dieren

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voorzitter
Prof. dr. H.F.M. (Hedwig) te Molder, Vrije Universiteit Amsterdam

Leden en buitenleden
Drs. H. (Hans) van den Berg, VandenBerg Advies
Dr. S. (Simone) van der Burg, Wageningen University & Research
Prof. dr. M.C. (Martina) Cornel, Amsterdam UMC (vanaf 1 september 2020)
Dr. ir. C.P.G. (Clemens) Driessen, Wageningen University & Research
Dr. L.S.A.M. Hanssen (Lucien), Deining Societal Communication and Governance
Prof. dr. ir. G. (Gerrit) Meester, Universiteit Leiden († 28 februari 2020)
Prof. dr. E.H.M (Ellen) Moors, Universiteit Utrecht, Copernicus Institute of Sustainable Development
Dr. mr. L.M. (Lonneke) Poort, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht
Prof. dr. N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam (tot 31 december 2020)
Prof. dr. ir. P.C. (Paul) Struik, Wageningen University & Research
Dr. J.A.A. (Sjaak) Swart, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. T.E. (Tsjalling) Swierstra, Universiteit Maastricht (vanaf 1 juni 2020)
Prof. dr. A.J. (Arend Jan) Waarlo, Universiteit Utrecht Freudenthal Instituut

De huidige samenstelling van de COGEM kunt hier bekijken.

Secretariaat COGEM

Het secretariaat van de COGEM heeft in het afgelopen jaar een aantal veranderingen ondergaan. Adrienne Box en Maria Koster traden uit dienst, terwijl Ilse Boekhoud en Eveline Ultee het secretariaat kwamen versterken. Ruth Mampuys is sinds december 2020 gedetacheerd bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Drs. I.M. (Ilse) Boekhoud, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. ir. M. (Marjan) Bovers, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Landbouw
Ing. A.T.A. (Adrienne) Box, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. L.J. (Lisette) van der Knaap, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. ing. M.J.E. (Maria) Koster, wetenschappelijk stafmedewerker
Drs. T.Z. (Tessa) Lange, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. ing. R. (Ruth) Mampuys, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten, plaatsvervangend Algemeen secretaris
Dr. C.C. (Clara) Posthuma, wetenschappelijk secretaris subcommissie Medisch Veterinair
A.F.R. (Astrid) Schulting, office coördinator
Dr. ir. E. (Eveline) Ultee, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. ir. F. (Frank) van der Wilk, Algemeen secretaris

Geraadpleegde externe deskundigen in 2020

Prof. dr. C.A.H.H. Daemen, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. ir. G. J. Messelink, Wageningen University & Research
Prof. dr. T. Boekhout, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Prof. dr. J.W.R. Hovius, Amsterdam UMC
Prof. dr. H. Somsen, Universiteit van Tilburg

Ambtelijke vertegenwoordigers in 2020

Met de ambtelijk vertegenwoordigers die onder meer de COGEM vergaderingen als toehoorder bijwonen, worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten.

Ministerie van IenW
Drs. M. Bilgin, mr. J.K.B.H. Kwisthout, dr. S.S.P. Meuffels, dr. W.M. Aarts

Ministerie van VWS
Dr. P.M. Engelfriet (Gezondheidsraad)

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)
Dr. ir. M.M.C. Gielkens, dr. D. Horst, dr. C.P.E. Van Rijn, dr. J Westra, , ing. C.H. Roesink, dr. B.M. te Riet, dr. N. Smit

Inspectie L&T
Dr. R.M. Hoek, ir. M. Spreuwenberg