Over de COGEM

 

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de regering inzake genetische modificatie. De COGEM adviseert gevraagd en ongevraagd over mogelijke risico’s van productie en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) voor mens en milieu. Ook informeert de COGEM de betrokken ministers over ethisch-maatschappelijke aspecten verbonden aan genetische modificatie.

De wettelijke taken van de COGEM

Het werkveld van de COGEM omvat alle gebieden in de biotechnologie, van landbouw tot medische toepassingen en van laboratoria tot grootschalige en commerciële introductie van ggo’s. De COGEM adviseert niet over voedsel- of veevoederveiligheidsvraagstukken of over mogelijke risico’s voor behandelde patiënten bij medische toepassingen.

De taken van de COGEM zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer (§ 2.3). De COGEM heeft een adviserende en informerende taak:

1. De commissie heeft tot taak de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op diens verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de indeling van risicogroepen bij vervaardiging en handelingen met ggo’s. En te adviseren over de veiligheidsmaatregelen die m.b.t. de onderscheiden risicogroepen ter bescherming van mens en milieu moeten worden getroffen, inbegrepen de eisen die aan deskundigheid van bij de werkzaamheden betrokken personen moeten worden gesteld.
De COGEM heeft voorts tot taak om de Inspectie Leefomgeving en Transport die belast is met het toezicht op werkzaamheden met ggo’s, te adviseren met betrekking tot dat toezicht.

2. Op verzoek van de minister van IenW of andere betrokken ministers, dan wel uit eigen beweging informeert de COGEM de betrokken minister indien aan genetische modificatie ethische of maatschappelijke aspecten zijn verbonden die naar oordeel van de COGEM van belang zijn.

Wie is de COGEM

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De leden worden benoemd op persoonlijke titel. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie.

De COGEM is onderverdeeld in drie subcommissies:

  • Subcommissie Landbouw
  • Subcommissie Medisch Veterinair
  • Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voor specifieke vraagstukken kan een beroep worden gedaan op externe deskundigen. De COGEM wordt ondersteund door een professioneel secretariaat dat gevestigd is in Bilthoven.